تجزیه و تحلیل کمی برای حل حجم مواد اولیه کارخانه سنگ شکن