مقدار در تصمیم گیری در برابر استخراج عمودی سدبری نایور